ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • THỊNH TIÊN

  Địa chỉ: Lô 68&69- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Chủ quầy: ĐÀM THỊ THỦY TIÊN

  Điện thoại: 0905 767 694

 • Thanh Tạo

  Địa chỉ: Lô 84&84- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ TẠO

  Điện thoại: 01239 001 229

 • Mãi Mãi

  Địa chỉ: Lô 115 &122- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Chủ quầy: ĐẶNG THỊ MÃI

  Điện thoại: 0914 082 122

 • Nga Vinh

  Địa chỉ: Lô 91&92- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Chủ quầy: ĐÀM THỊ THU VINH

  Điện thoại: 0945 566 399

 • Thảo

  Địa chỉ: Lô 57/2- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ THẢO

  Điện thoại: 0935 889 015