ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
  • Kim Ánh

    Địa chỉ: Lô 34 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Lê Thị Ánh

    Điện thoại: 01668 142 808

  • Dì Nhung

    Địa chỉ: Lô 26 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Lê Thị Hồng Chuyên

    Điện thoại: 0905 747 413

  • Thu Hà

    Địa chỉ: Lô 49 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Lý Thị Thu Hà

    Điện thoại: 0937 475 284

  • Kim Sen

    Địa chỉ: Lô 21 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Tống Thị Kim Sen

    Điện thoại: 0905 228 039

  • Ngọc Trang

    Địa chỉ: Lô 19 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Nguyễn Thị Trang

    Điện thoại: 0914 781 286

  • Thuận Yến

    Địa chỉ: Lô 52 - Tầng trệt

    Chủ quầy: Trần Thị Bạch Yến

    Điện thoại: 0935 261 403

  • Shop Mùi

    Địa chỉ: Lô 48 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Trần Thị Mười

    Điện thoại: 0905 812 418

  • Đức Thương

    Địa chỉ: Lô 27 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Nguyễn Thị Thương

    Điện thoại: 01668 144 516

  • Nam Định

    Địa chỉ: Lô 36 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Lại Nam Định

    Điện thoại: 0906 470 904

  • Trung Yên

    Địa chỉ: Lô 17 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Nguyễn Thị Trung

    Điện thoại: 0905 234 304

  • Thanh Trúc

    Địa chỉ: Lô16 - Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: Đoàn Dương Khánh

    Điện thoại: 0935 401 781

  • Mai Nhạn

    Địa chỉ: Lô 38- Tầng trệt - Chợ Hàn

    Chủ quầy: VÕ THỊ NHẠN

    Điện thoại: 0905 249 824